90th birthday celebrations 22 nov 2015-morning grama seva