90th birthday celebrations 23 nov 2015 evening program