90th birthday celebrations 23 nov 2015-morning program